תקנון

כללי:

מטרת התקנון להבהיר את הנהלים בתחום הלימודי, בתחום החברתי והמנהלי.
ההנחיות המפורטות תקפות לשנת הלימודים הנוכחית בלבד ועד פרסום התקנון החדש.
הנהלת המוסד שומרת לעצמה את הזכות לשנות חלק מהנהלים בהתאם להנחיות מינהל הספורט.
שינויים אלו יפורסמו בלוחות המודעות.

 

1. בחינות וציונים

1.1 לא יורשה להיבחן תלמיד אשר חייב שכר לימוד.

1.2 לא יורשה להיבחן תלמיד אשר איחר יותר מרבע שעה.

1.3 ציון עובר בבחינה מעשית או עיונית הוא 70 ומעלה.

1.4 תלמיד שנכשל במועד א' זכאי להשתתף בבחינה במועד ב'. באם עבר הבחינה במועד א' רשאי תלמיד לגשת לבחינה במועד ב'. הציון הקובע הנו הציון שהשיג במועד ב'. תלמיד שלא ניגש למועד א' רשאי להיבחן במועד ב', במידה ונכשל במועד ב' עליו להגיש בקשה מיוחדת למועד נוסף.

1.5 במקרים החריגים המוכחים הבאים: מחלה, מילואים, אירוע משמח או אבל משפחתי אשר בעטיים לא יוכל התלמיד להשתתף בבחינה (במועד א' ו/או במועד ב') יהיה רשאי להיבחן במועד מיוחד ללא תשלום נוסף, באישור מנהל המוסד ובתנאי שיצדיק את אי השתתפותו בבחינה.

1.6 בשעת הבחינה (מועד א' בלבד) יהיה המורה נוכח באולם לשם הבהרות/הארות/הערות בלבד.

1.7 תלמיד אשר נכשל פעמיים בבחינה יהיה חייב ללמוד המקצוע פעם נוספת ולהבחן במקצועות המעשיים (תורת הענף). במקצועות העיוניים יכול לגשת לבחינה בלבד. הבחינות והלימודים כרוכים בתשלום להוציא מקרים מיוחדים הטעונים אישור מנהל המוסד.

1.8 ציוני הבחינות יפורסמו על לוח המודעות בתוך 3 שבועות מיום הבחינה. האחריות לבדיקת הציונים על לוח המודעות היא על התלמיד .

לא יימסרו ציונים בטלפון!

1.9 בגיליון הציונים יירשם רק הציון האחרון שהתלמיד קיבל.

1.10תלמיד אשר נבחן במקצוע כלשהו ולא קיבל ציון בתוך חודש ימים מיום הבחינה, מסיבות שאינן תלויות בו, יקבל ציון 70 באותו מקצוע. לתלמיד תישמר הזכות לגשת למבחן נוסף באותו מקצוע.

1.11 ערעור על ציון

1.11.1 תלמיד רשאי לעיין בטופס מבחן אותו עשה, ובתנאי שהעיון ייעשה בנוכחות מזכירת קמפוס שיאים או המרצה, תוך שבועיים מפרסום ציון התלמיד על לוח המודעות.

1.11.2 צפייה במבחני תורת הענף בקורס מדריכי כושר גופני ובריאות (חדר כושר) תתבצע אל מול הרכז בלבד ובימים קבועים אשר יתפרסמו מראש על גבי לוחות המודעות.

1.11.3 מבקש התלמיד לפגוש את הבוחן לעיון משותף לטופס המבחן תתאם המזכירה את המפגש.

1.11.4 רק במידה שהבוחן לא השביע את רצונו של הנבחן יגיש הנבחן ערעור על הציון שקיבל למנהל.

1.11.5 תלמיד המבקש לערער על ציון בבחינה יכול לעשות זאת באמצעות טופס מיוחד אותו יקבל במשרד . את הערעור יש להגיש לא יאוחר משבועיים מיום פרסום תוצאות הבחינה עליה מערער התלמיד.

1.11.6 תוצאות הערעור הן סופיות ותימסרנה לתלמיד ע"י מנהל המוסד תוך חודש מיום הגשת הערעור ובכתב.

1.12 מבחן במועד מיוחד

1.12.1 לכל תלמיד זכות לממש שתי אפשרויות לכל מבחן (כנאמר לעיל בסעיף 1.4).

1.12.2 רק במקרה בו לא מימש התלמיד את אחד משני המועדים, יוכל לגשת ל"מבחן במועד מיוחד" (מועד המבחן נקבע לכל התלמידים).

1.12.3 היעדרות מוצדקת ממבחן (במועד א' או במועד ב') לא תחייב את התלמיד בתשלום עבור המבחן במועד המיוחד.

1.12.4 אם הסיבה לאי התייצבות התלמיד למבחן הייתה בלתי מוצדקת, יהיה עליו לשלם אגרה בסך 150 ₪ עבור הבחינה במועד המיוחד.

1.12.5 מבחנים במועד מיוחד יתקיימו במקצועות עיוניים בלבד. מבחנים מעשיים יתקיימו לאורך כול השנה, בסיום כול מסלול לימודים, ניתן להשתבץ למועדים אלה בכפוף לאישור מנהל.

1.13 בקורסי הסמכה מטעם מנהל הספורט – תנאי לקבלת תעודת מדריך הנו תעודת מגיש עזרה ראשונה בתוקף בהיקף של 28 שעות לימוד. מסגרת זו איננה חלק מתכנית הלימודים בקורס והתשלום עליה בנפרד.

 

2. מעמד התלמיד

1.2 תלמיד מן המניין – הוא תלמיד שעבר את שלבי הקבלה, שילם את שכר הלימוד ומסר אישור רפואי כי בריאותו תקינה.

2.2 תלמיד שהתקבל ללימודים יקבל אישור על קבלתו ללימודים.

2.3 תלמיד המבקש להפסיק לימודיו יודיע על כך, בכתב, למשרד . במקרה זה יהיה התלמיד זכאי לקבל אישור על הלימודים שלמד, נבחן וקיבל ציון. היה והתלמיד יבקש לחדש לימודיו, יחול עליו פרק 4 – חובות לימודיים.

2.4 תלמידה בהריון

2.4.1 תלמידה בהריון תודיע על כך מיד למנהל.

2.4.2 על התלמידה להמציא אישור רפואי, המאשר היותה בהריון.

2.4.3 חל איסור על תלמידה בהריון להשתתף בשיעורים מעשיים, חוץ מקורסים בהם הפעילות הגופנית מינימאלית ובידיה אישור מהגניקולוג המטפל בה הקובע עד איזה שלב בהריון מותר לה להשתתף בשיעורים המעשיים.

2.4.4 אם בשל הריונה נמנעה התלמידה מלהשתתף בשיעורים המעשיים בהיקף של יותר מ- 20%, יהיה עליה להשלים השעות שהחסירה.

 

3. נוכחות בשיעורים

3.1 חובת נוכחות חלה על כל התלמידים בכל השעורים המעשיים.

3.2 תלמיד אשר נעדר מעל ל- 20% מסך שעות הלימוד, לא יורשה לגשת לבחינה באותו מקצוע, אלא אם הוכרה היעדרותו כמוצדקת (על התלמיד להציג אישורים המצדיקים היעדרות זו).

3.3 מנהל המוסד יבדוק כל מקרה בו יוגשו הסברים להיעדרות מוצדקת.

3.4 היעדרות מוצדקת הנה כתוצאה מ"כוח עליון" (חתונה, מחלה, אבל, מילואים וכו').

3.5 למען הסר ספק יאמר כי היעדרות מעל ל- 20% משעות הלימוד בכל מקצוע לא תאפשר בכל מקרה הגשת התלמיד לבחינת הגמר באותו מקצוע.

 

4. חובות לימודים

התלמיד יהיה חייב להשלים את כל העבודות, התרגילים והמבחנים עד למועד שנקבע על ידי המוסד או עד למבחן הגמר בנושא. במקרה של אי השלמת מקצוע כלשהו, יירשם לתלמיד חוב לימודי.

4.1 השלמת חוב לימודי. תלמיד אשר חייב בחינה יידרש להשלימה מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מ- 2 סמסטרים מסיום הלימודים בקורס. מעבר לשני סמסטרים יחויב התלמיד בלימוד המקצוע מחדש.

4.2 תלמיד חייב להשלים לימודיו בתוך 6 שנים מיום תחילתם. לא עמד בתנאי זה – יידרש ללמוד כל הקורס מחדש.

 

5. הכרה בלימודים קודמים

5.1 המוסד שומר לעצמו את הזכות להכיר בלימודים קודמים של תלמידים אשר למדו: במוסד אקדמאי מוכר או במכללה למורים לחינוך גופני או במסגרת בית הספר למאמנים למדריכים. ההחלטה בנושא נתונה למנהל המרכז בלבד.

5.2 הפטור ניתן מלימוד מקצוע לימוד, בתנאי שהתקופה אשר חלפה ממועד סיום הלימודים במקצועות שעבורם מבוקש הפטור, אינה עולה על 6 שנים.

5.3 התלמיד ימלא טופס: "בקשה להכרה בלימודים קודמים לצורך קבלת פטור" ויצרף אליו אישור רשמי שבו יפורטו: מקצועות הלימוד, הציון, שנת הלימוד, היקף השעות ולאיזו תכלית או תואר נלמד הקורס. כמו כן, יש לצרף את שם המרצה ותוכנית הלימודים.

5.4 מתן הפטור אינו אוטומטי, והמוסד אינו מתחייב להעניקו בכל תנאי.

 

6. הסמכה וגמולי השתלמות

6.1 תלמיד אשר סיים בהצלחה לימודיו יהיה זכאי לקבל תעודת הסמכה.

6.2 כתנאי לקבלת תעודת הסמכה, על התלמיד להציג תעודה/אישור תקפים, המעידים כי סיים קורס עזרה ראשונה בהיקף 28 שעות לפחות.

6.3 הסמכה להדרכה ולאימון היא בהתאם לחוק הספורט תשמ"ח – 1988 ותקנות הספורט התשנ"ז – 1997 וחוק מכוני כושר התשנ"ד – 1994 .

6.4 תלמיד שהוא מורה לחינוך גופני או מאמן בתחום אחר שהשלים את כל חובותיו הלימודיים והאחרים בתום קורס המאמנים, יהיה רשאי להגיש בקשת גמול במסלול האישי.

הערה: מורה לחינוך גופני ו/או מאמן בתחום אחר הלומד בקורס מדריכים ומבקש הכרה בשעות הלימוד לגמול השתלמות, יגיש באופן אישי לפני תחילת הקורס, למרכז הארצי להשתלמויות מורים.

בכל מקרה המוסד איננו אחראי לקבלת הגמול.

 

7. משמעת

7.1 עבירות משמעת

הפרת משמעת עלולה לגרום להשעיה מלימודים עד לבירור העניין. הפרת משמעת לצורך התקנון תהיה:

א. אי ציות להוראות, או העלבת חבר סגל הוראה או נציג המוסד .

ב. הונאה בבחינה, בעבודה בכתב או בכל עבודה המוטלת על התלמיד.

ג. פגיעה בזדון ברכוש מרכז הספורט או ברכוש המוסד.

ד. אי ציות לכללי התנהגות של המוסד (נוהל, סדר, חוקי תנועה וכו').

ה. מסירת מידע כוזב, ביודעין, למוסד.

ו. הרשעה בעבירה פלילית שיש עמה קלון.

ז. התנהגות שאינה הולמת תלמיד, מדריך או מאמן בעת תקופת הלימודים.
7.2 תלונות

א. תלמיד המבקש להתלונן כנגד המוסד או מי מעובדיו יעשה זאת בכתב. את מכתב התלונה עליו להפנות למנהל המוסד .

ב. תלונה כנגד תלמיד המוסד תוגש בכתב למנהל המוסד .

7.3 ועדת משמעת

א.כל תלונה שתוגש נגד תלמיד תידון על-ידי ועדת משמעת (הרכב הועדה: , מנהל המוסד, ראש המגמה ונציג ציבור).

ב. וועדת המשמעת תתכנס בתוך שבועיים מיום הגשת התלונה לידי המנהל. הודעה בכתב תישלח אל הנידון.

הערה: לא ישתתף כחבר בוועדת המשמעת אדם הנוגע ישירות למהות המקרה הנדון בוועדה.

ג. הנידון חייב להופיע בפני ועדת המשמעת. אם לא הופיע רשאית הוועדה לדון בתלונה ולהחליט כל החלטה, על אף העדרו של הנידון.

7.4 עונשים

אם הנידון נמצא אשם באחת או יותר מההפרות שפורטו לעיל, יכולים להיות מוטלים עליו אחד או יותר מהעונשים הבאים, על-פי החלטת ועדת המשמעת:

• התראה.

• נזיפה.

• פסילת בחינה ו/או פסילת עבודה.

• איסור לגשת לבחינה או בחינות במועד, או במועדים מסוימים.

• עיכוב תעודה או אישור לימודים.

• הרחקה מלימודים לפרק זמן שיוחלט עליו או לצמיתות.

• ביטול זכויות או הישגים בלימודים שנרכשו במרמה.

• קנס כספי.

• ועדת המשמעת מוסמכת לקבוע כי אחד או יותר מהעונשים הנ"ל יהיה על תנאי.

החלטת וועדת המשמעת היא סופית ואינה ניתנת לערעור !!

 

8. בריאות התלמיד

א. חברות בקופת חולים – כל תלמיד חייב להיות מבוטח באחת מקופות החולים ועליו לדווח על כך בטופס הרישום בעת הרשמתו . תלמיד שאינו חבר בקופת חולים לא יוכל להתקבל ללימודים.

ב. לתלמיד לא יינתן כל פיצוי עבור הוצאות הנלוות לטיפול הרפואי ו/או עבור אובדן ימי עבודה, אלא במסגרת ביטוח צד ג' של המתקן ובהתאם לתנאי הביטוח.

ג. אם חל שינוי במצבו הבריאותי של התלמיד במהלך הלימודים שלא במסגרת פעילויותיו של המוסד, עליו להודיע על כך מייד ובלא דיחוי בכתב למזכירות המוסד.

 

9. דיווח על תאונה

תלמיד אשר נפגע בעת שהותו בתחומי המתקן או בעת פעילותו בשיעורים מטעם המוסד נדרש לדווח על פגיעתו לרכז הקורס או המדריך באותו שיעור. רכז הקורס חייב למלא דו"ח תאונה תוך 24 שעות משעת הפציעה. במקרה בו נבצר מהתלמיד לדווח על התאונה, ימולא דו"ח התאונה על ידי מנהל המוסד.

 

10. הגשת עזרה ראשונה

המוסד אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם ו/או פיצויים בגין קבלת טיפול רפואי, זולת מתן עזרה ראשונה.

האחריות לחברות בקופת החולים ו/או לכסוי בטוח רפואי תחול על התלמיד בלבד, לרבות האחריות לתשלום בגין שירותים רפואיים שיקבל התלמיד מכל גוף שהוא.

 

11. ניקיון ושמירה על הציוד

התלמידים נדרשים לשמור על ניקיון הכיתות והאולמות ועל שלמות הציוד בהן. אין לאכול או לשתות בכיתות. התנהגות שכזו מהווה עבירת משמעת.

 

12. עדכון פרטים

כל שינוי בפרטים אישיים של תלמיד בהשוואה לפרטים אשר מסר בטופס ההרשמה מחייב את התלמיד לעדכן את מזכירות תלמידים.

 

13. ביטול הרשמה או הפסקת לימודים

דמי הרשמה אינם מוחזרים מכל סיבה שהיא.

החזר שכר לימוד בגין ביטול הרשמה או הפסקת לימודים:

1. המועד הקובע לעניין חישוב החזר כספי ששולם בגין שכר הלימוד יהיה תאריך קבלת הודעתו של התלמיד בכתב על ביטול ההרשמה או של הפסקת לימודים. ההודעה צריכה להימסר למזכירות או לרכז ביד.

2. מועמד שהתקבל והודיע על ביטול לימודיו לפני תחילת שנת הלימודים, יחויב ב- 10% משכר הלימוד.

3. תלמיד בקורסים השנתיים/חצי שנתי שהודיע על ביטול לימודיו עד תום 60 יום מתחילת הלימודים (10 מפגשים), יחויב ב- 50% משכר הלימוד.

4. תלמיד בקורסים המרוכזים שהודיע על ביטול לימודיו בתום 20 יום מתחילת הלימודים (10 מפגשים), יחויב ב- 50% משכר הלימוד.

5. תלמיד בקורסים השנתיים/חצי שנתי שהודיע על ביטול לימודיו עד תום 90 יום מתחילת הלימודים (14 מפגשים), יחויב ב- 75% משכר הלימוד.

6. תלמיד בקורסים המרוכזים שהודיע על ביטול לימודיו בתום 30 יום מתחילת הלימודים (14 מפגשים), יחויב ב- 75% משכר הלימוד.

7. תלמיד שהפסיק את לימודיו לאחר מחצית תקופת הלימודים, יחויב במלוא שכר הלימוד.

8. בקורס להכשרת מטפלים בהידרותרפיה יחוייב התלמיד בנוסף לתשלום הרגיל גם בעלות מלאה של הקורס החיצוני ובתנאי שהחל אותו.

10. תלמיד שלימודיו הופסקו בגין עבירות משמעת, יחויב במלוא שכר הלימוד, ללא קשר למועד הפסקת לימודיו.

11. בכל מקרה של החזר שכר לימוד ששולם, לא יתווספו להחזר הצמדה או ריבית כלשהי.

הערות:

1. החזר כספי יבוצע באמצעות הדואר בתוך 60 יום מתאריך קבלת המכתב על ביטול ההרשמה.

2. ההחזר הכספי יהיה מתוך סך כל החיוב השנתי ובהתאם לסכום ששולם בפועל.

 

14. תשלומים עבור השלמת חובות לימודיים

תלמיד בעל חוב לימודי אחד או יותר, המבקש להשלים חובותיו יחויב בשכר לימוד בסך של 35 ₪ לכל שעת לימוד.

עבור מבחן במועד מיוחד תיגבה אגרת בחינה בסך 350 ₪.

 

15. תשלומים אחרים

לימודים נוספים (ימי עיון, השתלמויות וכד'), שאינם כלולים בחובות התלמיד באותו מקצוע, יחייבו את התלמיד בתשלום נוסף שייקבע ע"י המוסד.

הנהלת המרכז הישראלי להסמכות בספורט מאחלת לכל תלמידיה הצלחה בלימודים